Fundacja prywatna

W Księstwie Liechtenstein oraz w Republice Austrii standardową instytucją wykorzystywaną dla ochrony majątku oraz przy planowaniu oraz sukcesji firmowego i prywatnego majątku jest prywatna fundacja (tzw. fundacja użyteczności prywatnej lub fundacja użytku prywatnego).

W wielu polskich rodzinnych przedsiębiorstwach rozpoczynają się właśnie przygotowania do pierwszego w historii przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu. Polski ustawodawca dostrzegł tą problematykę przygotowując ustawę z dnia 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym, która poświęcona jest sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. 

W dalszym ciągu brak jest jednak w Polsce regulacji dotyczących międzypokoleniowego planowania rodzinnego i majątkowego średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystywanych już standardowo w Austrii lub Księstwie Liechtenstein. Polska ustawa o fundacjach ogranicza w art. 1 potencjalne cele, dla których można ustanowić fundację, do celów użyteczności publicznej: „Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.”

Celem większości właścicieli firm rodzinnych jest zabezpieczenie osiągniętego sukcesu, tak aby korzystać z niego mogły kolejne pokolenia, nie zaś to, aby został on podzielony bądź skonsumowany wraz z ich śmiercią. Z tego powodu rozwiązania prawne przewidziane w prawie austriackim oraz w prawie Księstwa Liechtenstein cieszą się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców.

Księstwo Lichtenstein charakteryzuje się z jednej strony bardzo atrakcyjnym systemem podatkowym. Z drugiej strony stabilnością systemu prawnego i politycznego oraz unikalnymi i liberalnymi przepisami dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szczególną rolę  m.in. w kontekście ochrony własnych aktywów (asset protection), ochrony poufności danych, łatwego zarządzania majątkiem, zapewnienia płynnej sukcesji biznesu, odgrywa tu fundacja użyteczności prywatnej, nie znana polskiemu systemowi prawnemu (o jej zaletach możesz dowiedzieć się również więcej na stronie www.klimek.li). W Księstwie Liechtenstein bardzo rygorystycznie przestrzegana jest tajemnica bankowa i tajemnica przedsiębiorstwa oraz poufność danych fundacji użytku prywatnego. 

Nasza Kancelaria reprezentuje z sukcesem klientów przy zakładaniu, bieżącej obsłudze, likwidacji fundacji prywatnych tak w Austrii jak i w Liechtensteinie. Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków