Prawo budowlane

W ramach tej specjalizacji dr Tomasz Klimek świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • doradzamy przy sporządzaniu umów o dzieło oraz umów o roboty budowlane (wg. standardów ÖNorm B 2110 oraz FIDIC)
  • przeprowadzmy sądowe zabezpieczenie dowodów na budowach
  • reprezentujemy w procesach budowlanych

Adwokat Tomasz Klimek doradza i reprezentuje w sporach z zakresu prawa budowlanego, np. w wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Działamy zarówno po stronie inwestorów, wykonawców jak i podwykonawców. Naszych Klientów wspieramy poczynając od sporządzenia lub opiniowania właściwych umów (także przy zastosowaniu norm prawnych ÖNorm B 2110), aż po odbiór obiektu i zapłatę umówionej ceny. Klienci mogą na nas liczyć w przypadkach wystąpienia wad fizycznych lub prawnych, w przypadkach zwłoki lub opóźnienia w realizacji kontraków, w razie zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych, nieuznania przez inwestora lub generalnego wykonawcę wystawionych faktur lub niepłacenia ustalonej ceny zgodnie z warunkami umowy, a także w razie wystąpienia robót dodatkowych.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorstwom budowlanym w kontaktach z bankami i ubezpieczycielami w razie pociągnięcia przez inwestora gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w procesach budowlanych przed sądami.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków