Auftraggeberhaftung - czyli odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania Wykonawcy (podwykonawcy) w Austrii - o co chodzi?

21.05.2019

Witam Państwa po dłuższej przerwie.

W nawiązaniu do jednego z moich artykułów dot. wpisu na listę HFU w Austrii, czyli listę prowadzoną w celu ewidencji firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki do austriackich ubezpieczycieli społecznych (patrz. WGKK), zdecydowałem się opisać w skrócie problematykę odpowiedzialności Zamawiającego usługę budowlaną na terenie Austrii za zobowiązania firmy budowlanej (wykonawcy/podwykonawcy) wobec odpowiednika austriackiego ZUSu i Urzędu Skarbowego. Zamawiający/generalni wykonawcy odpowiadają, co do zasady, za zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy wobec odpowiednika austriackiego ZUS-u i Urzędu Skarbowego przy wykonywaniu robót budowlanych na terenie Austrii. Odpowiedzialność ta istnieje jednak tylko między przedsiębiorcami i ma charakter ograniczony.  Podstawę prawną znajdziecie Państwo w § 67a i nast ASVG.

  • Odpowiedzialnością tą objęte są jedynie składki i podatki stanowiące pochodne wynagrodzenia pracowników (podwykonawcy).
  • Odpowiedzialność ta rozpoczyna się z chwilą wymagalności wynagrodzenia za wykonane prace budowlane.
  • Odpowiedzialność za nieuregulowanie przez (pod)wykonawcę składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ograniczona jest do 20% wynagrodzenia, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy, za wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, które są wymagalne do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ma nastąpić zapłata zafakturowanego wynagrodzenia.
  • Dodatkowo odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie podatki pochodne od wynagrodzeń pracowników (pod)wykonawcy, wymagalne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma nastąpić zapłata wynagrodzenia. Odpowiedzialność ta ograniczona jest również procentowo, tj. do wysokości 5% wynagrodzenia, jakie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane. 
  • Razem to aż 25%!!!

Kiedy Zamawiający/generalny wykonawca może zostać pociągnięty do ww. odpowiedzialności? Może to nastąpić jedynie w przypadku nieściągalności należności w ramach egzekucji lub na wypadek ogłoszenia upadłości przez (pod)wykonawcę - co w tej branży niestety nierzadko się zdarza.  Czy austriacki ZUS może pytać o podwykonawców? Tak, może! Odpowiedzi należy udzielić w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.  Jak uniknąć tej opowiedzialności? Zamawiający może uniknąć ww. odpowiedzialności jeżeli:

  1. (pod)wykonawca w chwili dokonywania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest wpisany na listę prowadzoną przez austriacki ZUS, tzw. HFU-Liste,
  2. państwa spółka przeleje 25% wymagalnego wynagrodzenia do austriackiego ZUSu przy okazji dokonywania zapłaty wynagrodzenia (pod)wykonawcy za wykonane prace budowlane (20% to składki na ubezpieczenia społeczne; 5% to zobowiązania podatkowe będące pochodnymi wynagrodzenia pracowników (pod)wykonawcy).

W razie ewentualnych pytań zachęcam do podjęcia kontaktu z nami - Kontakt.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków