BUAK - czyli Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii

19.01.2016

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) to w tłumaczeniu na język polski Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych w Austrii. Jest ona austriacką instytucją posiadającą osobowość prawną przyznaną w ustawie BUAG.

Ustawa ta określa prawa pracowników budowlanych do świadczeń urlopowych. Z uwagi na specyfikę branży budowlanej, która charakteryzuje się częstymi zmianami pracodawców oraz częstymi przerwami w zatrudnieniu, prawo austriackie przewiduje szczególne regulacje w zakresie świadczeń urlopowych pracowników budowlanych.

Celem tej ustawy jest zapewnienie ochrony pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego pomimo przerw w zatrudnieniu. Cel ten realizowany jest w ramach BUAK, do której pracodawcy branży budowlanej w rozumieniu BUAG, muszą odprowadzać miesięcznie składkę urlopową na poczet przyszłego świadczenia urlopowego. BUAK wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej polegające na naliczaniu składek i wypłacie świadczeń urlopowych pracownikom tej branży.

Pracownicy budowlani oddelegowani przez polską firmę lub agencję pracy tymczasowej z siedzibą w Polsce do pracy na terenie Austrii zostają również objęci regulacjami ustawy BUAG, co rodzi obowiązek co miesięcznego odprowadzania składek do BUAK.

Do oddelegowania pracowników branży budowlanej w rozumieniu ustawy BUAG mamy do czynienia przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Polska firma budowlana lub agencja pracy tymczasowej,
  2. oddelegowuje pracownika zatrudnionego poza Austrią na podstawie umowy o pracę,
  3. na maksymalny okres 12 miesięcy (możliwe jest jednorazowe przedłużenie tego okresu o kolejne 12 miesięcy z powodu nieprzewidzianych okoliczności),
  4. do wykonywania prac budowlanych, o których mowa w ustawie BUAG,
  5. na terenie Austrii.

O powstaniu obowiązku składkowego do BUAK decyduje rodzaj wykonywanych prac przez konkretnego pracownika.

Błędna kwalifikacja zakresu wykonywanych prac przez BUAK prowadzi do niesłusznie naliczanych składek na świadczenia urlopowe, a tym samym bezpodstawnie generuje koszty niesłusznie obciążające pracodawców, tj. polskie firmy budowlane w Austrii (Wiedniu). W takich przypadkach wspieram moich klientów w reprezentując ich przed BUAK, a także w procesach przed sądami pracy.

Wpis podatek dochodowy PIT

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków