Jak można wybrać sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

29.08.2016

Czy faktycznie można wybrać sobie sędziego do rozpatrzenia własnej sprawy?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi bardzo prawniczo: "to zależy" - i tak i nie.

W ramach sądownictwa powszechnego takiej możliwości nie ma ani w Polsce, ani w Austrii.

Tym trochę prowokacyjnie sformułowanym tytułem chciałem zwrócić uwagę na zalety sądownictwa arbitrażowego, które daje stronom możliwość dużego wpływu na kształt samego postępowania.

To strony dokonują wyboru instytucji arbitrażowej albo sądu arbitrażowego ad hoc.

Poza tym strony mają wpływ m. in. na:

  1. Wybór sędziego arbitra/sędziów arbitrów,
  2. Wybór miejsca i czasu postępowania,
  3. Kształtu procedury poprzez wybór zasad postępowania, np. Vienna Rules, ICC Rules of Arbitration,
  4. Wybór język postępowania,
  5. Określenie zakresu i trybu prowadzenia postępowania dowodowego,
  6. Możliwości stosowania środków komunikacji elektronicznej,

W tym miejscu chcę również zwrócić uwagę na często popełniany błąd przy dokonywaniu zapisu na sąd arbitrażowym.

Klauzula arbitrażowa jest w niektórych umowach tak sformułowana, że trudno jest jednoznacznie określić wybrany przez strony sąd arbitrażowy, co daje podstawę drugiej stronie do podnoszenia braku właściwości sądu arbitrażowego także w samym postępowaniu.

Z takimi sytuacjami spotykam się czytając umowy sporządzone często w dwóch jednakowo ważnych dla wykładni językach. Na pewno warto jest skonsultować się z kancelarią adwokacką jeszcze przed podpisaniem umowy i zasięgnąć porady prawnej w zakresie skuteczności dokonywanych zapisów.

Więcej informacji.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków