Płaca minimalna w Austrii

23.03.2016

Wiele polskich firm chcących wejść na rynek w Austrii boryka się z problemem dobrze skalkulowanej oferty cenowej dla austriackiego partnera. O ile koszt pracy sprzętu lub koszty materiałowe są względnie łatwe do określenia i obliczenia, to trudności pojawiają się przy prawidłowym skalkulowaniu kosztów zatrudnienia w Austrii:

a)   pracownika zatrudnionego w Austrii, lub

b) pracownika zatrudnionego w Polsce i oddelegowanego do pracy w Austrii.

W tym kontekście nie wolno zapomnieć o austriackiej ustawie zwalczającej dumping płacowy i społeczny (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), która od roku 2011 ma chronić austriacki rynek pracy przed tzw. "tanią siłą roboczą".

Wiele osób pyta mnie przy tej okazji o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Austrii.

Kwestia płacy minimalnej w Austrii nie jest jednak uregulowana tak jak w Polsce, tj. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W Austrii nie ma takie ogólnej regulacji obowiązującej wszystkich.

Minimalne wynagrodzenie w Austrii regulowane jest branżowo na poziomie zbiorowego prawa pracy. Dlatego odpowiednich zapisów dotyczących płacy minimalnej należy szukać z uwzględnieniem konkretnie (wykonywanej) przez pracownika pracy.

Gdzie należy szukać? 

W układach zbiorowych pracy. W Austrii układ zbiorowy pracy określa się pojęciem "Kollektivvertrag". W Niemczech układ zbiorowy pracy nazywa się "Tarifvertrag".

Dla przypomnienia układ zbiorowy pracy to dwustronna umowa zawierana przez partnerów społecznych, czyli w przypadku Austrii przez Izbę Pracowników (Arbeiterkammer) bądź Austriackie Zrzeszenie Związków Zawodowych (Österreichischer Gewerkschaftsbund) reprezentujących interesy pracowników z jednej strony, a Austriacką Izbę Gospodarczą reprezentującą interesy pracodawców z drugiej strony. W Austrii każdy przedsiębiorca jest członkiem Austriackiej Izby Gospodarczej. Członkostwo (opłacanie składki członkowskiej) jest obowiązkowe.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zależy od jego zaszeregowania do odpowiedniej grupy zarobkowej układu zbiorowego pracy. Jego zaszeregowanie zależy od posiadanych kwalifikacji (wykształcenia) i doświadczenia w zawodzie.

Przykładowo Układ Zbiorowy Pracy dla branży budowlanej przewiduje następujące główne grupy zarobkowe:

I. Zastępca brygadzisty (Vizepolier)

II. Wykwalifikowany pracownik budowlany (Facharbeiter)

III. Pracownik budowlany przyuczony do zawodu (Angelernte Bauarbeiter), np. operator koparki po ukończonym kursie

IV. Pomocnik budowlany (Bauhilfsarbeiter)

V. Pozostali pomocnicy (sonstiges Hilfspersonal)

VI. Uczniowie szkół zawodowych (Lehrlinge)

VII. Praktykanci (Praktikanten)

Wysokość płacy minimalnej określana jest co roku i publikowana w odpowiednich tabelach (Lohntafel). Przy kalkulacji oferty na roboty budowlane w Austrii należy również uwzględnić obowiązek zgłoszenia pracowników do BUAK i obowiązek opłacania składek.

Podobna systematyka obowiązuję w innych branżach, takich jak:

  1. Układ Zbiorowy Pracy branży metalurgicznej,
  2. Układ Zbiorowy Pracy branży handlowej,
  3. Układ Zbiorowy Pracy przemysłu drzewnego,
  4. Układ Zbiorowy Pracy dla branży transportu towarowego.

Jak widać wiele kwestii jest w Austrii odmiennie uregulowanych niż w Polsce. Dlatego nieraz warto odpowiednio wcześnie skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii przygotowanej do obsługi polskich firm w Austrii. Ten wpis kończę optymistycznym akcentem. Gdyby się nie opłacało prowadzić działalność w Austrii lub realizować tu poszczególnych projektów, to polskie firm nie byłby w Austrii obecne.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków