Zmiany przepisów w Austrii! - Nowe obowiązki dla międzynarodowych przewoźników drogowych

24.01.2017

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązują w Austrii nowe przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, które mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych, lecz również i dwustronnych z i do Austrii!

Wprowadzone zmiany dotykają wielu międzynarodowych przewoźników drogowych. Ustawa ta nakłada bowiem na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązki, którymi objęte były do tej pory jedynie przwozy kabotażowe / delegacja pracowników do pracy w Austrii. O obowiązkach tych pisałem już w moim wcześniejszym wpisie, pt. płaca minimalna w Austrii,

Od 01.01.2017 r. polscy przewoźnicy delegujący swoich pracowników (kierowców) do pracy w Austrii zobowiązani są do dokonywania zgłoszeń ZKO oraz posiadania określonych dokumentów na potrzeby kontroli właściwych austriackich oraganów w miejscu wykonywania pracy na terenie Austrii.

Istotny z punktu widzenia międzynarodowych przewoźników drogowych jest § 1 ust. 5 pkt 7 tej ustawy.

Przepis ten wyłącza zastosowanie ww. ustawy, tj. wynikające z niej obowiązki zgłaszania i przechowywania dokumentów w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu osób i towarów, o ile świadczenie przez kierowcę pracy odbywa się wyłącznie w ramach tranzytu i w razie braku zwykłego miejsca pracy kierowcy na terenie Austrii.

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem stany faktyczne, w który przewożony towar nie jest załadowywany lub rozładowywany w Austrii.

Zgłoszenia delegowania pracowników należy dokonać przed podjęciem przez niego pracy na terenie Austrii na formularzu.

Przedsiębiorstwa transportowe nie mają obowiązku powoływania przedstawicielstwa na terenie Austrii. Muszą jednak wskazać w na odpowiednim druku elektronicznym ZKO 1 osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Taką osobą może być albo oddelegowany pracownik (kierowca) albo osoba uprawniona do profesjonalnego reprezentowania stron z siedzibą w Austrii, np. austriacki adwokat.

 

Na wypadek kontroli pracownik zobowiązany jest posiadać przy sobie:

1. Potwierdzenie ubezpieczenia – formularz A1, 2. Potwierdzenie zgłoszenie delegowania pracownika druk ZKO 3, (tu zostanie nadany numer), 3. Dokumenty płacowe potwierdzające wynagrodzenie pracownika w czasie pracy na terenie Austrii w języku niemieckim! (może to być aneks do umowy pracownika, z którego będzie wynikało, że w okresie wykonywania pracy na terenie Austrii jest on wynagradzany przynajmiej według minimalnej stawki wynagrodzenia wynikające z Układu Zbiorowego Pracy branży transportowej po poprawnym zaszeregowaniu pracownika oraz potwierdzenia otrzymanego wynagrodzenia w okresie wykonywania pracy w Austrii). 4. Jeżeli pracownik ma zostać wysłany z państwa członkowskiego UE, ale nie jest obywatelem UE wymagane jest pozwolenie na pracę z kraju wysyłającego.

Dokumenty muszą być dostępne na wypadek kontroli w języku niemieckim.

Nieposiadanie lub nieudostępnienie powyższych dokumentow jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do EUR 5000,00; w przypadku powtórnego naruszenia do EUR 10.000,00.

 

W razie problemów w przypadku kontroli w powyższym zakresie moja kancelaria stoi do Państwa dyspozyjcji.

Kancelaria w Austrii Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien
Tel: +43 1 904 31 34
Kancelaria w Liechtensteinie Landstrasse 151
FL-9494 Schaan
www.klimek.li
Kancelaria w Polsce ul. Kielecka 19
PL-31-523 Kraków